Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi ugovaranja radova (GOI radovi - uređenje kampa St. Maris Umag)

Predmet Javnog poziva jest prikupljanje ponuda za obavljanje građevinsko obrtničkih i instalaterskih radovaUređenje kampa St. Maris Umag, koji su detaljno opisani u ponudbenoj dokumentaciji, a sastoje se od:

  • Troškovnik
  • Projekti

1. Naručitelj: Istraturist Umag, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, Umag, Jadranska 66, OIB: 22738374612, upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem 040002769

2. Predmet Javnog poziva jest prikupljanje ponuda za obavljanje građevinsko obrtničkih i instalaterskih radovaUređenje kampa St. Maris Umag, koji su detaljno opisani u ponudbenoj dokumentaciji, a sastoje se od:

  • Troškovnik
  • Projekti

3. Predviđeni rok izvođenja radova je 16.10.2017 – 10.04.2018

4. Lokacija: Umag – Stella Maris

5. U postupku prikupljanja ponuda mogu sudjelovati svi zainteresirani subjekti, uz uvjet ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih ovim Javnim pozivom i posebnim uvjetima propisanim od Naručitelja.

6. Ponuda treba biti sastavljena sukladno ponudbenoj dokumentaciji (opis radova, ponudbeni troškovnici, i sl.) te Općim tehničkim uvjetima za uređenje kampa Stella Maris Umag. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.

7. Ponuda se može podnijeti za:

7.1. cijelokupan projekt uređenje kampa Stella Maris Umag
7.2. pojedine izdvojene cjeline radova:

Recepcija + bazen
                  7.2.1. Građevinsko obrtnički radovi
                  7.2.1. Elektroinstalaterski radovi
                  7.2.3. Vodovod i odvodnja
                  7.2.4. Strojarski radovi
                  7.2.5. Krajobrazno uređenje
                  7.2.6. Ugostiteljska oprema

Kamp
                  7.2.7. Građevinsko obrtnički radovi + vodovod i odvodnja
                  7.2.8. Elektroinstalaterski radovi

Ponuda će biti valjana samo ukoliko ista obuhvaća sve radove (stavke) navedene u cjelokupnoj dokumentaciji kada se ponuda daje za cjelokipan projekt (7.1.), odnosno sve radove (stavke) pojedine izdvojene cjeline (7.2.), ukoliko se ponuda daje za izdvojenu(e) cijelinu(e).

8. Ponudbenu dokumentaciju iz prethodne točke zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom u vremenu od  09,00 – 14,00 sati na adresi ISTRATURIST UMAG d.d. – Sektor za razvoj i upravljanje imovinom, 52470 Umag, Jadranska 66, s naznakom ˝Ponuda za ugovaranje radova˝, uz prethodno predočenje dokaza o uplati iznosa od 2.000,00 HRK za kompletan projekt ili 700,00 HRK za svaku cijelinu radova iz točke 7.2. na ime nepovratnog jamstva ozbiljnosti ponude. To se jamstvo uplaćuje u korist žiro-računa Naručitelja  IBAN broj HR9523600001101213858, poziv na broj: (OIB ponuditelja), uz svrhu uplate ˝Nepovratno jamstvo ozbiljnosti ponude – Uređejne kampa Stella Maris Umag 222/OU/2017˝. Postupak prikupljanja ponuda traje od dana objave ovoga Poziva na internetskim stranicama biz.istraturist.hr pa do zaključno 28.09.2017. Na naprijed navedenoj internetskoj stranici dostupne su i upute o kako preuzeti ponudbenu dokumentaciju korištenjem lozinke.

9. Upotpunjenje ponude, u dva istovjetna, ali zatvorena primjerka, zainteresirani ponuditelji moraju dostaviti u zatvorenim kuvertama, poštom ili osobno, na adresu ISTRATURIST UMAG d.d. – Sektor  za razvoj i upravljanje imovinom, 52470 Umag, Jadranska 66, s naznakom ˝Ponuda za ugovaranje radova – Uređenje kampa Stella Maris Umag – 222/OU/2017 – ne otvarati''. Postupak prikupljanja ponuda traje od dana objave ovoga Poziva na internetskim stranicama biz.istraturist.hr pa do zaključno 28.09.2017, do 12,00 sati.

10. Naručitelj će, putem posebne komisije, provesti postupak ocjene pristiglih ponuda neovisno o broju pristiglih ponuda za svaki pojedini od poslova iz toč. 2. Ukoliko za pojedini ili sve poslove iz toč. 2. ne pristigne niti jedna ponuda, Naručitelj zadržava pravo ponoviti Javni poziv ili obavljanje radova ugovoriti neposrednom pogodbom.

11. Naručitelj će odmah nakon ocjene pristiglih ponuda izvijestiti ponuditelje o ishodu te ocjene. Pri tome Naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili dio ponude; poništiti postupak prikupljanja ponuda u bilo koje vrijeme; odbiti ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima plati bilo kakve naknade po bilo kojoj osnovi.

12. Naručitelj će odmah nakon ocjene pristiglih ponuda izvijestiti ponuditelje o ishodu te ocjene. Pri tome Naručitelj nije dužan obrazlagati razloge svoje ocjene niti je dužan ponuditeljima omogućiti uvid u ostale pristigle ponude, odnosno u prikupljenu dokumentaciju.

13. Ugovaranje radova sa određenim ponuditeljem ne daje tom ponuditelju pravo prvenstva u eventualnim narednim postupcima javnog prikupljanja ponuda za obavljanje istih ili drugih radova. Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji bez obveze Naručitelja da im plati bilo kakve naknade po bilo kojoj osnovi.

14. Ovaj Javni poziv nema učinak opće niti pojedinačne ponude, već poziva za stavljanje ponude od strane zainteresiranih ponuditelja.

15. Dostavljanjem svoje ponude zainteresirani ponuditelju ujedno daju trgovačkom društvu Istraturist Umag d.d. svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njihovih podataka sadržanih u dostavljenoj ponudi, a u svrhe upotpunjavanja baze podataka o poslovnim partnerima, odnosno u svrhe slanja poslovne dokumentacije, promotivnih i informativnih sadržaja.

16. Obzirom na to da je sastavni dio ovog javnog poziva i prijedlog teksta ugovora, dostavom svoje ponude zainteresirani ponuditelji, ako se drugačije ne očituju u svojoj ponudi, ujedno očituju svoju suglasnost na sve uglavke sadržane u prijedlogu teksta ugovora. Naručitelj nije dužan prihvatiti eventualna očitovanja ponuditelja o sadržaju ugovora.

17. Činom dostave svoje ponude ponuditelji ujedno potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili sve uvjete sadržane u ovom Javnom pozivu te da u cijelosti prihvaćaju njihov učinak. Sve dodatne informacije zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u vremenu od  09,00 – 12,00 sati putem telefonskog broja +052 719 243 ili putem mail adrese luka.vizintin@istraturist.hr.

Za pristup dokumentaciji natječaja, morate imati lozinku. Lozinku dobivate nakon što uplatite trošak za dokumentaciju, te na kontakt adresu natječaja pošaljete e-mailom potvrdu plaćanja i zahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku za dokumentaciju kojeg natječaja (točke natječaja) tražite lozinku.

  1. 1. Uplatite naknadu za natječajnu dokumentaciju.
  2. 2. Pošaljite nam potvrdu uplate izahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku natječaja.
  3. 3. Unesite dobivenu lozinku i preuzmite dokumentaciju.